Judisk Kultur

Sociala medier och biljettköp


1. Inledning

Föreningen för Judisk kultur i Sverige (”Föreningen”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är därför viktigt för oss att du förstår hur behandlingen av dina personuppgifter ser ut.

Föreningen behandlar vissa personuppgifter vid publicering i sociala medier. Denna integritetspolicy syftar till att du vars personuppgifter används av Föreningen på detta sätt ska få information om hur Föreningen hanterar dina personuppgifter och för att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som omfattas av denna policy om inte annat anges.

Nedan finner du Föreningens kontaktuppgifter.

Föreningen för Judisk kultur i Sverige, org. nr. 802459–0195

Jakobsgatan 27c, 4 tr, 111 52, Stockholm

Telefonnummer, 0705238774

Vid frågor om Föreningens behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Lizzie Oved Scheja på info@judiskkultur.se.

3. Personuppgifter, ändamål, rättslig grund och lagringstid

Om Föreningens användning av sociala medier

Om du figurerar i Föreningens publiceringar på sociala medier

Föreningen använder sociala medier som en marknadsförings- och informationskanal mot intressenter. Innan Föreningen låter publicera foton, filmer, namn eller andra personuppgifter på sina sociala medier inhämtar Föreningen berörda personers samtycke. För föreläsare, artister och andra medverkade har avtal ingåtts avseende publicering av program.

Vissa publiceringar är upptagna från Föreningens event eller inspelningar, där det kan förekomma individer i publiceringarna som Föreningen inte har någon relation till. Föreningen bedömer att dessa uppgifter kan publiceras utan samtycke, eftersom de porträtterar en folksamling eller grupp av personer och inte enskilda personer särskilt. Publiceringen sker i dessa fall med stöd av en intresseavvägning, där Föreningens berättigade intresse är att marknadsföra och informera om sin verksamhet och sina event.

Du har alltid rätt att begära att du ska bli borttagen från en bild eller klipp som publicerats av Föreningen.

Om du följer, kommenterar, ”gillar” och i övrigt interagerar med Föreningen på sociala medier

Om du följer, ”gillar”, skriver en kommentar eller annars kommunicerar på Föreningens sidor i sociala medier så visas ditt namn, eventuell profilbild och din eventuella kommentar på Föreningens sida. Föreningen låter dessa uppgifter publiceras på Föreningens sida med stöd av en intresseavvägning, där Föreningens intresse är att kunna interagera med de som är intresserade av eller har åsikter om Föreningen och Föreningens produktioner genom sociala medier, förutsatt att dessa personer självmant har lämnat en kommentar/recension på sidan.

Vänligen notera att när du interagerar med oss i sociala medier behandlas även dina uppgifter av det företag som står bakom plattformen.

Biljettköp

Vid biljettköp hanterar Föreningen de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra köpet. Som huvudregel rör det sig om namn, mailadress eller andra kontaktuppgifter samt bankuppgifter. Behandlingens lagliga grund är att fullgöra ett avtal med dig. Då köpet hanteras av en annan aktör än Föreningen själv hänvisas för ytterligare information till denne aktörs integritetspolicy.

Övrigt

För det fall att särskild lagstiftning (t.ex. skattelagstiftning eller bokföringslagen) kräver att vissa uppgifter sparas, kan Föreningen komma att spara personuppgifterna för detta ändamålet oaktat vad som stadgats i denna policy.

4. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Föreningen kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster för Föreningen för att utföra de tjänster som förknippas med behandlingarna ovan. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Föreningens räkning i samband med att de utför en tjänst för Föreningen. Föreningen vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Föreningen kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Föreningens verksamhet avyttras kan Föreningen komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.


5. Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Föreningens räkning utför tjänster enligt punkt 4 ovan. Om Föreningen beslutar att använda sig av leverantörer som behandlar uppgifter utanför EU/EES så har Föreningen vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.


6. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Föreningen. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se www.datainspektionen.se eller Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. 

Du har rätt att få svar på huruvida Föreningen behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rättelse av felaktiga uppgifter. 

Du har rätt att begära att Föreningen korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(c) Radering av vissa uppgifter. 

Du har rätt att begära att Föreningen raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(d) Rätt att göra invändningar mot Föreningens behandling av personuppgifter. 

Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Föreningens behandling av dina personuppgifter.

(e) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. 

Du har rätt att begära en begränsning av Föreningens behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Föreningen möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(f) Klagomål. 

Om du har klagomål avseende Föreningens behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Föreningen på info@judiskkultur.se. ändringar i integritetspolicyn

Föreningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på hemsidan eller på annat sätt Föreningen finner lämpligt.

Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se