Judisk Kultur

Medlemmar

1. Inledning

Föreningen för Judisk kultur i Sverige (”Föreningen”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är därför viktigt för oss att du förstår hur behandlingen av dina personuppgifter ser ut.

Föreningen behandlar vissa personuppgifter avseende dig som medlem. Denna integritetspolicy syftar till att du som är medlem i Föreningen på detta sätt ska få information om hur Föreningen hanterar dina personuppgifter och för att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som omfattas av denna policy om inte annat anges.

Nedan finner du Föreningens kontaktuppgifter.

Föreningen för Judisk kultur i Sverige, org. nr. 802459–0195

Jakobsgatan 27c, 4 tr, 111 52, Stockholm

Telefonnummer, 0705238774

Vid frågor om Föreningens behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Lizzie Oved Scheja på info@judiskkultur.se.

3. Personuppgifter, ändamål, rättslig grund och lagringstid

Administration av medlemskapet

För att Föreningen ska kunna administrera ditt medlemskap i Föreningen behandlas ditt namn, mailadress, telefonnummer, bankuppgifter, typ av medlemskap och om medlemsavgift erlagts. Uppgifterna behandlas för att kontrollera avgiftsbetalningar, skicka ut nyhetsbrev och i övrigt administrera ditt medlemskap. Den lagliga grunden för behandlingen är att fullgöra ett avtal med dig som medlem.

Du har rätt att när som helst avbryta utskicken av nyhetsbrev till dig genom länk i nyhetsbreven. Föreningen kommer att fortsätta använda din mejladress för att skicka nyhetsbrev till dess du avregistrerar dig.

Om du upphör att vara medlem i Föreningen genom att antingen meddela att du inte önskar vara medlem längre eller inte betalar den årliga medlemsavgiften (för medlemmar som inte har ständigt medlemskap) ska dina personuppgifter gallras ut. Om du inte betalat din medlemsavgift gallras uppgifterna inom 6 månader året efter det du inte betalt avgiften. Om du själv begär utträde ska uppgifterna gallras inom 1 månad.

Medlemsskapsförmåner

För att Föreningen ska kunna skicka information och programinbjudningar samt se till du som medlem får ta del av medlemsförmåner behandlar Föreningen ditt namn, postadress, mailadress och telefonnummer. Den lagliga grunden för behandlingen är att fullgöra ett avtal med dig som medlem.

Om du upphör att vara medlem i Föreningen genom att antingen meddela att du inte önskar vara medlem längre eller inte betalar den årliga medlemsavgiften (för medlemmar som inte har ständigt medlemskap) ska dina personuppgifter gallras ut. Dina uppgifter ska därefter raderas inom en månad.

Övrigt

För det fall att särskild lagstiftning (t.ex. skattelagstiftning eller bokföringslagen) kräver att vissa uppgifter sparas, kan Föreningen komma att spara personuppgifterna för detta ändamålet oaktat vad som stadgats i denna policy.

4. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Föreningen kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster för Föreningen för att utföra de tjänster som förknippas med behandlingarna ovan. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Föreningens räkning i samband med att de utför en tjänst för Föreningen. Föreningen vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Föreningen kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Föreningens verksamhet avyttras kan Föreningen komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Föreningens räkning utför tjänster enligt punkt 4 ovan. Om Föreningen beslutar att använda sig av leverantörer som behandlar uppgifter utanför EU/EES så har Föreningen vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

6. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Föreningen. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se www.datainspektionen.se eller Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag.

Du har rätt att få svar på huruvida Föreningen behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att Föreningen korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(c) Radering av vissa uppgifter.

Du har rätt att begära att Föreningen raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(d) Rätt att göra invändningar mot Föreningens behandling av personuppgifter.

Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Föreningens behandling av dina personuppgifter.

(e) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter.

Du har rätt att begära en begränsning av Föreningens behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Föreningen möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(f) Klagomål.

Om du har klagomål avseende Föreningens behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Föreningen på info@judiskkultur.se.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Föreningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på hemsidan eller på annat sätt Föreningen finner lämpligt.

Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se